قرارداد های نگه داری وتعمیرات

1-قراردادهاي ساليانه نگهداري وتعميرات با كارخانه ايران خودرو

2- قرارداد نگهداري وتعميرات ساليانه باصنايع توسعه نيشكر خوزستان جمعاً پنج كارخانه شامل: كارخانه توليدشكر ،امام خميني ،امير كبير ، دعبل خزاعي، فارابي، سلمان ،

3- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات كارخانه لاستيك پارس

4- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت واگن پارس اراك

5- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت پولادگر

6- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت مجتمع صنعتي ماموت

7- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت ايران كاوه

8- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت پمپ ايران

9- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت ماشين سازي اراك

10- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت مايان كوگل

11- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت شوفاژ كار

12- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت سوله باختر

13- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت آونگان اراك

14- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت ايران تاير

15- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت سايپا

16- قراردادساليانه نگهداري وتعميرات شركت ايران ترانسفو